Privacy policy

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile Datamod Teknoloji Bilişim Ticaret A.Ş. (Şirket) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları açıklamak üzere kaleme alınmıştır.

1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amacı

Kişisel Verilerin İşlenmesi tanımı, kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel veriler, Şirket tarafından arz edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Şirket içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, müşterilerin tüketim ve alımına uygun özel ürün ve hizmetlerin önerilmesi için ilgili iş birimi ve iş ortakları ile gerekli çalışmaların yapılması, Şirket tarafından insan kaynağı yönetiminin sağlanarak kişilerin haklarının korunması, Şirket tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi, müşteri talep ve sorularının cevaplanması, meydana gelebilecek hukuki uyuşmazlıkların önlenmesi, meydana gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirketin internet sitesinin, diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Şirketin kural ve politikalarında meydana gelebilecek değişikliklere ilişkin bildirimlerin zamanında yapılabilmesi, sözleşmeye ve yasal mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi, önlenmesi ve yasal mercilere bildirilmesi gibi Şirketin iş ilişkisi kurduğu gerçek ve tüzel kişiler ile Şirketin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla, Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, kişisel onayınız ve/veya imzanızla düzenlenen sözleşmeler, bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay veya imzanızla yapacağınız bildirimlerle, Şirketimizin fiziki ortamları, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamaları, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa araştırmaları, mobil telekomünikasyon kanalları, mobil uygulamalarımız, pazarlama ekiplerine yapılan yazılı/elektronik başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınması gibi yöntemlerle, sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydıyla veya elektronik kanallar yoluyla tamamen veya kısmen otomatik olarak, ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası şeklinde ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Veriler ilgili mevzuatla belirlenen kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

3- Kişisel Verilerin Aktarılması, Aktarım Amacı ve Aktarıldığı Taraflar

Kişisel verileriniz, 2. maddede sayılan amaçlarla ve Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca Şirket tarafından iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, özel kişilere ve yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz; yasal olarak yükümlü olunan idari ve adli mercilere, Şirketin faaliyetlerini yürütmesini teminen hizmet, destek veya danışmanlık alınan üçüncü taraflara, iş birliği yapılan veya program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, güvenlik, çağrı merkezi gibi hizmet alınan alt yüklenicilere ve bağımsız denetim kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ayrıca yasal sınırlamalar çerçevesinde, iş birliği içerisinde olunan üçüncü tarafların hukuki ve ticari emniyetlerinin ve/veya elektronik ve fiziksel ortamlarının güvenliklerinin sağlanması amacıyla veya hukuki zorunluluklar nedeniyle sayılan üçüncü taraflara aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz KOİNAL tarafından, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan veri depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği veren sunucular, hosting şirketleri, bulut bilişim sistemleri gibi elektronik ortamlara aktarılabilir, bu ortamlarda işlenebilir ve saklanabilir.

4. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.