KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (Sözleşme), şirket merkezi Fenerbahçe Mah. Op. Cemil Topuzlu Cad. No:31/19 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan DATAMOD TEKNOLOJİ BİLİŞİM TİCARET A.Ş. ile www.kointum.com adresi aracılığı ile erişilen platforma kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında yapılmaktadır. İşbu sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girer.

2- TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1. KOİNTUM

Fenerbahçe Mahallesi Op. Cemil Topuzlu Cad. 31/19 Kadıköy İstanbul adresinde kain Datamod Teknoloji Bilişim Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder.

2.2. KULLANICI

Siteye üye olan ve KOİNTUM tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan, gerçek kişiyi ifade eder.

2.3. KRİPTO PARA

Kriptografik bir şekilde güvenli olarak işlem yapmaya yarayan, dijital ve sanal nitelikteki paraları ifade eder.

2.4. KRİPTO PARA CÜZDANI

Kriptopara adreslerini ve bunların şifrelerini tutan yazılımı ifade eder. Kriptopara adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Bu adresler arasında kriptopara transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

2.5. SİTE

www.kointum.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder. KOİNTUM sitesi, kullanıcılar arasında kriptopara alım satımı yapılabilmesi amacıyla bir işlem platformu sağlar. Kriptopara fiyatları bu platformda kullanıcılar tarafından yapılan işlemler sonucunda serbestçe belirlenir.

3- AMAÇ

Bu sözleşmenin amacı, sitede sunulan hizmetlerin kullanılmasında KOİNTUM ve kullanıcılar arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.

4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Site, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden gerçek kişilere hizmet verir.

Kullanıcı, KOİNTUM’a, kimliği hakkındaki bilgileri tam, doğru ve güncel olarak vermeyi, talep halinde kimliğini ispat etmeye yarayacak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kimlik cüzdanı, ehliyet, pasaport, doğum belgesi, ruhsat, tapu, fatura, banka hesap cüzdanı gibi belgeleri ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. Beyan ve ibraz edilen kimlik ve sair bilgilerin eksik, hatalı veya gerçeğe aykırı olması ya da güncel olmaması durumunda, KOİNTUM bunların düzeltilmesini talep edebileceği gibi, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kullanıcının işlem yapmasını engelleyebilir, kullanıcıya ait açılmış hesabı kapatabilir veya sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcı bu haller için KOİNTUM’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcının mevcut kriptopara varlıkları bu tedbirlerden etkilenmeyecek olup, hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talebi halinde kullanıcıya en kısa sürede iade edilir.

4.3. KOİNTUM’un herhangi bir gerekçe göstermeksizin hesap açmayı reddetme hakkı saklıdır.

4.4. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunlu olup, kullanıcı işbu sözleşmeyle 18 yaşından büyük olduğunu beyan eder. Bu bilginin gerçeğe aykırı olması halinde KOİNTUM tarafından uygulanacak tedbirlerin ve doğacak zararların mesuliyeti kullanıcıya aittir.

4.5. Sitede yer alan tüm servislerin yazılım kodlarının, alan adlarının, içeriklerinin, arayüzlerinin, videolarının, algoritmalarının, model ve tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakları (üçüncü taraflardan sağlanan içerik ve uygulamalar hariç) Datamod Teknoloji Bilişim Ticaret A.Ş.’ne aittir. Anılan servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanması, çoğaltılması ve yayılması, ters mühendislik işlemlerine tâbi tutulması yasaktır.

Kullanıcı, herhangi bir şekilde KOİNTUM’un (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin KOİNTUM tarafından tek taraflı haklı feshi nedenidir.

4.6. Kullanıcı, yalnızca bir kullanıcı hesabı oluşturma hakkına sahiptir. Kullanıcı hesabının KOİNTUM tarafından askıya alınması veya iptal edilmesini takiben kullanıcı tarafından aynı veya farklı bilgilerle yeni bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Bu durumun tespiti halinde kullanıcının tüm hesapları iptal edilebilir ve yeni hesap oluşturması engellenebilir.

4.7. Kullanıcı, siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken belirlediği kullanıcı adının ve şifrenin korunmasından, üçüncü taraflarla paylaşılmamasından sorumludur. Kullanıcı bu sebeplerle meydana gelebilecek zararlar için KOİNTUM’dan hiçbir surette talepte bulunmayacağını ve bu doğrultuda KOİNTUM’u gayrı kâbil-i rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Kullanıcı, işbu sözleşmeye, sözleşme eklerine, sitede yapılmış ve yapılacak duyurulara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Kullanıcı, siteyi yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, yürürlükteki ve yürürlüğe girecek tüm yasal mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının hukuka aykırı işlem gerçekleştirdiğinin anlaşılması halinde, KOİNTUM hiçbir şekilde bu işlemlerden sorumlu tutulamayacağı gibi, gerekli tüm tedbirleri alma ve her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir.

4.10. KOİNAL tarafından, site üzerinden alım satımı yapılan kriptoparaların nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin takip edilmesi veya herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi teknik olarak mümkün olmayıp, sözkonusu kriptopara işlemlerinin kötüye kullanılmasından kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili kullanıcıya aittir. Bu kötüye kullanma sebebiyle kullanıcı ya da üçüncü kişiler aleyhine oluşan kayıplarından, menfi veya müspet zararlardan KOİNTUM sorumlu tutulamaz. Her ne şekilde olursa olsun, kullanıcının bu doğrultudaki faaliyetleri sebebiyle KOİNTUM’un bir zarara uğraması halinde, buna sebebiyet veren kullanıcı KOİNTUM’un tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.11. Kullanıcı kendi hesabının güvenliğinisağlamakla yükümlüdür. Güçlü bir şifre kullanılması, Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması, sitede kullanılan şifrenin başka yerlerde kullanılmaması önerilmektedir. Bu önlemler tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından KOİNTUM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.12. Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini hiçbir şekilde başkasına kullandıramaz. Bu durumun tespiti halinde KOİNTUM kullanıcının hesabını kapatma dahil tüm tedbirleri alma hakkına sahiptir.

4.13. Kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, ya da her ne surette olursa olsun kullanıcı hesabında doğan veya doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı KOİNTUM yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, danışmanları ve sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu öne sürülemez. Kullanıcı her hal ve şartta anılan kişileri gayrı kabil-i rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. KOİNTUM herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından KOİNAL haricinde bir alım satım platformunda yapılan işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan KOİNTUM hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

4.15. KOİNTUM kriptopara alım satım platformu işleten aracı bir sitedir. Kullanıcılar site üzerinden birbirleriyle sürekli müzayede yöntemiyle kriptopara alım satım işlemleri gerçekleştirirler. Sitede oluşan fiyatlar alıcı ve satıcılar tarafından yapılan işlemler sonucunda serbestçe belirlenir. Fiyatlar KOİNAL tarafından belirlenmez. Fiyatlardaki değişimler sebebiyle meydana gelecek kâr veya zararlar kullanıcılara aittir.

Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kriptopara birimlerine yatırım yapmanın risklerini bildiklerini ve işlemlerinden kaynaklanacak zarar ve ziyanlardan KOİNTUM’u sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcının bu taahhüde uymaması halinde KOİNTUM tarafından üstlenilen tüm hukuki masraflardan kullanıcı sorumlu olacaktır. KOİNTUM’un ayrıca yasal yollara başvurma ve tazminat hakları saklıdır.

4.16. Kullanıcı, sitenin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; siteyi, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; siteye KOİNTUM’un ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcıların ve/veya KOİNTUM’un doğrudan ya da dolaylı zarar görmesi halinde meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.17. Sitenin kullanımında aksaklıklar ve sorunlar yaşanması halinde Kullanıcı, KOİNTUM ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının bilgi veya tecrübe eksikliğinden kaynaklanmayan, sunucu hatası yahut kullanıcı hesabında beklenmedik hareketler gibi teknik sorunlar halinde ise Kullanıcı bu durumu derhal KOİNTUM’a bildirecektir. Kullanıcının söz konusu bildirimi mail ortamında açıklayıcı bir şekilde yapması gerekmektedir.

4.18. Sisteme erişim sağlayamayan kullanıcı, gecikmesi sakınca arz eden veya acil durumlarda, gerçekleştirmek istediği işlemi KOİNTUM’un destek e-postasına açık ve anlaşılır bir şekilde yazmak suretiyle, sisteme kayıtlı ve onaylı e-posta adresinden işlem talimatı verebilecektir. Sistemsel bir sorun karşısında, kullanıcı tarafından sisteme kayıtlı e-posta adresi üzerinden KOİNTUM’un destek e-posta adresine, açık ve anlaşılır bir şekilde talimat verilmemesi durumunda, meydana gelen ve/veya gelecekzararlardan kendisi sorumlu olup, KOİNTUM’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KOİNAL, bu şekilde bir talimat alması durumunda, talimatı en geç 24 saat içerisinde yerine getirmek zorundadır. Kullanıcı tarafından bildirilen talimata ilişkin iş ve işlemlerin bu süre içerisinde yerine getirilememesi durumunda bu husus derhal kullanıcıya bildirilecektir. Söz konusu 24 saatlik süresi içerisinde kullanıcının meydana gelen ve/veya gelecek zararlardan KOİNTUM sorumlu değildir. Kullanıcı 24 saatlik talimat yerine getirme süresinin makul ve hakkaniyetli olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Söz konusu talimatın mücbir sebeplerle yerine getirilmemesi durumunda KOİNAL’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Talimatı takip eden 24 saat içerisinde kullanıcının talimatı gerçekleşmeden önce kullanıcının talimatını geri çekmesi durumunda ikinci talimat geçerli sayılacak ve ilk talimat yerine getirilmeyecektir.

4.19. KOİNTUM para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer sayfalarda bulunan kuralların ve uyarıların bütünüdür. Kullanıcı söz konusu metinleri okuduğunu, içeriklerine vakıf olduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

4.20. Para yatırma işlemlerinin, kullanıcının kendi ismine kayıtlı banka hesaplarından yapılması zorunludur. ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılamaz. Kullanıcının kendi hesabı dışındaki hesaplardan yapılan para transferleri KOİNTUM tarafından masrafı kesilmek suretiyle iade edilebilir.

4.21. KOİNTUM tarafından belirlenen sürelerin dışında para yatırma ve çekme işlemi yapılması durumunda doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumlu değildir.

4.23. Kriptopara kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumlu olup, Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden KOİNTUM sorumlu tutulamaz.

4.22. KOİNTUM, şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir.

4.24. KOİNTUM, işlemlerin teknik hatalardan dolayı veya gerçekçi olmayan fiyat seviyelerinden gerçekleşmesi gibi olağan dışı hallerde, kullanıcıların menfaatlerini korumak, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında ilgili kullanıcı hesapları dondurulabilir. Bu kapsamdaki işlemlerinden dolayı KOİNTUM’dan herhangi bir hak talep edilemez. KOİNTUM varsa bu esnada yapılmış haksız ödemelerin iadesini talep edebilir, iade yapılmadığı takdirde yasal yollara başvurabilir

4.25. KOİNTUM, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kriptoparaların güvenliği için azami özeni gösterecektir. Kullanıcılara ait kriptoparalar siber saldırı riskine karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır. Ancak KOİNTUM’un tüm önlemlerine ve gayretlerine rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı KOİNTUM sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu riski bildiğini, bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü KOİNTUM’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını ve bu kapsamda KOİNTUM’u gayrı kabil-i rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26. KOİNTUM destek hizmetlerini yalnızca destek@kointum.com e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. KOİNTUM bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kriptopara göndermeleri için bir kriptopara adresi bildirmez. Bu açıklama bir tebliğ niteliğinde olup, KOİNTUM bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

4.27. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan KOİNTUM sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 2 (iki) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir. Bununla birlikte kullanıcıya ait bedelin KOİNAL bünyesinde kaldığı süreye ilişkin kullanıcı KOİNTUM’dan anparanın ferileri niteliğinde olan faiz vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

4.28. Siteye üye olan kullanıcı, (TL ve kriptopara çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, KOİNTUM kullanıcıya ait hesap üzerinden çekim işlemi yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri, sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyumlu olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. KOİNTUM, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

4.29. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya site aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Eposta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, e-postaları alabilmek için KOİNTUM’un gönderim yaptığı e-posta adresini güvenilir e-posta adresi olarak belirlemek ve KOİNTUM sitesini bilgilendirmeler için düzenli olarak kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıya ait sistemde kayıtlı olan e posta adresine yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirim niteliğinde olup kullanıcı adresinin her daim güncel, doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

4.30. Site, ilgili yazılım ve içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda KOİNTUM’un bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. KOİNTUM sistemin kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. KOİNTUM, sitenin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte siteye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Kullanıcı, siteye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da kesintiye uğrayabileceğini kabul eder. KOİNTUM, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut siteye üçüncü kişilerin yetkisiz erişimlerinden ve kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcı, siteye erişimin kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda KOİNTUM’un in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4.31. KOİNTUM’un site üzerinden kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sorumluluğu kriptopara alım satım emirlerinin eşleştirilmesi ve kriptoparaların transferi için makul teknik çabayı göstermekle sınırlıdır. Kullanıcının site kullanıcısı olmayan kişilerin hesaplarına kriptopara aktarımı yapması halinde, KOİNTUM’un sorumluluğu eşlerarası (peer-to-peer) ağa gerekli teknik verilerin sağlanması ile sınırlı olacaktır

4.32. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

4.33. Bu sözleşme KOİNTUM tarafından sitede ilan edildiğinde geçerlilik kazanır.

5- ÜCRETLENDİRME

5.1. KOİNTUM, her alım satım işleminde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir.

Sunulan hizmetlerle ilgili ücret bilgileri sitede Ücret ve Komisyonlar bölümünde ilan edilecektir. KOİNTUM bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler sitede yayınladığı andan itibaren yürürlüğe girer. Kullanıcı, bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile aldığı hizmetlere ilişkin ücretin alınmasını kabul etmiş sayılır.

5.2. Kriptopara transferleri geri döndürülemez nitelikte olduğu için KOİNTUM tarafından tahakkuk ettirilen edilen transfer ve işlem ücretlerinin kullanıcıya iadesi mümkün değildir. Kullanıcı ücret iadesi isteme hakkı bulunmadığı konusunda KOİNTUM’u gayrı kabil-i rücu olarak ibra ettiğini beyan ve taahhüt eder

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

KOİNTUM bu sözleşmede yer alan tüm şartları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir. Kullanıcı, bu sözleşmeyi kabul ile KOİNTUM tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede yapılacak değişiklikler Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Sitenin kullanımından doğan ve/veya sözleşmede yer alan şart ve hükümlere ilişkin ve/veya bu siteyle bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI

8.1. KOİNTUM, bu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-posta, telefon vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.

8.2. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

8.3. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde KOİNTUM, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez.

8.4. Kanun, kararname, yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, KOİNTUM’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulü yöntemine uygun olarak yürütülen bir soruşturma veya koğuşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde KOİNTUM kullanıcı bilgilerini üçüncü taraflara açıklayabilecektir.

8.5 KOİNTUM, site içerisinde başka sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü tarafların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı tarafların sitelerine yönlendirebilir. KOİNAL, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

8.6. KOİNTUM kullanıcıların IP adreslerini siteye erişim sağladıkları cihazların modellerini, işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. KOİNTUM, bu kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.

8.7. Site üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü taraflardan ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. KOİNTUM tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin birbiriyle çelişkili veya tutarsız olması ihtimal dahilinde olup, bu ve benzer durumlardan dolayı KOİNTUM’un hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

İşbu sözleşme kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girer ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen usullerle feshedilmediği sürece yürürlükte kalır.

9.1. Taraflardan her biri, sözleşme süresince dilediği zamanda işbu sözleşmeyi feshedebilecektir. Mevzuat değişiklikleri, yasal düzenlemeler ve işbu sözleşmede yer verilen hususların gerektirmesi halinde, KOİNTUM sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın derhal sona erdirebilecektir.

9.2. Kullanıcının işbu sözleşmede yer alan hükümlere ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, kullanıcının faaliyetlerinin ya da varsa siteye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde KOİNTUM, kullanıcının siteyi kullanımını askıya alabilir. KOİNTUM tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu sözleşme KOİNTUM tarafından feshedilebilecektir.

Bu Sözleşmede açıkça belirtilen haller ile bilgi güvenliğine ilişkin riskler ve yasaya aykırı işlem şüphesi bulunan hallerde KOİNTUM sözleşmeyi ve kullanıcının site kullanımını bahsi geçen şekilde bir bildirim yapmaksızın ve süre vermeksizin doğrudan sona erdirebilir. Kullanıcı bu nedenlerle KOİNTUM’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

9.4. İşbu Sözleşmenin feshi halinde ve kullanıcının hesabında bloke olmaması şartıyla, KOİNTUM kullanıcının hesabındaki TL bakiyeyi kullanıcı tarafından en son bildirilen banka hesabına, kriptopara bakiyesini ise kullanıcının sağlayacağı kriptopara adresine aktaracaktır.

10.DİĞER HUSUSLAR

10.1. Site kapsamında hiçbir bir şekilde hukuk, vergi veya yatırım danışmanlığı sağlanmamaktadır. Siteden erişilen bilgilendirme araçları yalnızca kullanıcılara site üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerine ilişkin genel bir bilgilendirme sağlamayı hedeflemekte olup, bu araçlar hiçbir şekilde KOİNTUM tarafından sağlanan yatırım eğitim veya danışmanlığı olarak yorumlanamayacaktır.

10.2. Kullanıcının gerçekleştirmeyi düşündüğü işlemin kişisel amaçlarına ve finansal durumuna uygun olup olmadığına ilişkin kararlar ve bunlardan doğan riskler tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup kullanıcılar tarafından sitede gerçekleştirilen işlemler hangi amaçla gerçekleştirilmiş olursa olsun KOİNTUM’un bunların sonuçlarına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3. Kullanıcı, siteye üye olduğunda sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kriptopara ile olarak ilgili kamu otoriteleri tarafından yapılmış ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. İşbu kullanım Sözleşmesinin şartlarını ve hükümlerini kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan KOİNTUM sorumlu tutulamaz.